Terapia behawioralna dla dzieci ze spektrum autyzmu

Terapia obejmuje:

 • indywidulane zajęcia edukacyjno - terapeutyczne oparte na Stosowanej Analizie Zachowań dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • ocenę umiejętności językowych i społecznych dla dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu (VB MAPP)
 • indywidualne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
 • poradnictwo dla rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz z zachowaniami trudnymi.

Czym jest terapia behawioralna?

Terapia behawioralna z powodzeniem stosowana zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i Europie oparta jest na procedurach stosowanej analizy zachowania. Podstawowym celem terapii jest kształtowanie u dziecka jak największej liczby umiejętności, które pozwolą uzyskać niezależność w domu, przedszkolu lub szkole. Drogą do tego celu jest systematyczne wzmacnianie zachowań poządanych, a także redukcja zachowań niepożądanych. Na efektywność terapii wpływają nastepujące czynniki:

 • indywidualne opracowanie celów oraz dobór metod terapeutycznych
 • ciągłość oraz kompleksowość oddziaływań
 • uczenie według programu opracowanego stosownie do potrzeb
 • dostosowanie środowiska do potrzeb dzieci z autyzmem
 • podejście funkcjonalne do zachowań trudnych i niepożądanych
 • nacisk na generalizację
 • przygotowanie dziecka do nauki w przedszkolu i szkole Celem programu terapii behawioralnej jest działanie w obrębie kilku obszarów:

Celem programu terapii behawioralnej jest działanie w obrębie kilku obszarów:

 • skupiania uwagi
 • naśladowania
 • komunikowania się
 • zabawy i umiejętności społecznych