trening umiejętności społecznych (TUS) zajęcia grupowe

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia grupowe, które mają na celu trenowanie adekwatnych zachowań społecznych, umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, naukę przestrzegania zasad, samokontroli, rozumienia i kontrolowania emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. Zajęcia rozwijają pozytywną motywację, wiarę we własne możliwości i poczucie własnej wartości, a także kształtują empatię oraz wzajemny szacunek. Kształtowanie umiejętności opiera się na czterech bezpośrednich zasadach uczenia się: modelowaniu, odgrywaniu ról, udzieleniu informacji zwrotnej i transferze. Poddawanie się treningowi prowadzi do tego, że ćwiczone zachowania lub też całe ich sekwencje stają się nawykowymi. Uczestnik treningu w oparciu o sztucznie nabyte doświadczenia społeczne tworzy wachlarz zachowań, które są skuteczne w danej rzeczywistej sytuacji. Z czasem dobiera je i wykonuje w sposób naturalny. Umiejętności społeczne są ćwiczone poprzez zabawę oraz możliwość doświadczania sytuacji społecznych w bezpiecznych warunkach warsztatowych.

Dla kogo? TUS przeznaczony jest dla dzieci z trudnościami w sferze społecznej:

w tym dla dzieci z Zespołem Aspergera, wysokofunkcjonującym autyzmem, ADHD. 


Po przebyciu treningu umiejętności społecznych pacjenci mają być zdolni do lepszego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi. W tym celu podczas terapii mają oni nabywać wiele różnych umiejętności, wśród których można wymienić:

  • umiejętność inicjowania, ale i właściwego prowadzenia rozmowy;
  • dyskutowanie;
  • sposoby wyrażania krytyki, ale i umiejętność reagowania na krytykę;
  • metody radzenia sobie z różnymi uczuciami
  • zarówno negatywnymi, jak i pozytywnymi;
  • umiejętność słuchania innych ludzi, ale i zdolność do zadawania pytań;
  • metody odmawiania; - nauczenie, jak pracować w grupie;
  • sposoby na rozwiązywanie konfliktów;
  • rozróżnianie uczuć – zarówno swoich, jak i doświadczanych przez innych ludzi.